Поръчвайки услуга от MyHost , вие се съгласявате с правилата и общите условия за ползване.

Общи условия за услугата „Виртуален сървър (VPS)“

1. Посредством общите условия се регулират отношенията между дружество „Неткюб“ ЕООД, с ЕИК‐201933296 и адрес на управление: гр.София, ул.“Черни лом“ 10, ет.5, с управител Михаел Попов, наричано за по-кратко ДОСТАВЧИК, и ползващите услугата, наричани ПОТРЕБИТЕЛИ на услуга - „Виртуален сървър“(VPS), наричана за краткост по-долу УСЛУГАТА.

ДАННИ НА ДОСТАВЧИКА

1. Наименование на Доставчика: „Неткюб“ ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична гр.София, ул.“Черни лом“ 10, ет.5 тел.: 0883376539

3. Адрес за кореспонденция: БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1233 район р-н Сердика ул. "Черни Лом" No 10, ет. 5

4. Регистрация по ДДС: BG201933296

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

Чл.1 Чрез услугата „Виртуален сървър“(VPS), Доставчикът предоставя на Потребителя следните услуги:

  • Достъп до ресурси на виртуален сървър, включващи процесорни ядра, рам, хард дискове, трафик връзка, операционна система и ип-та, в зависимост от плана, който Потребителят е избрал. Ресурсите на виртуалния сървър могат да бъдат предоставяни от Потребителя на трети лица;
  • Достъп до панел за администриране на услугата, чрез който Потребителят може да извършва различни основни дейности на своята виртуална машина като: стартиране, рестартиране, спиране, преинсталиране, опция за ъпгрейд, както и да следи състоянието на сървъра си за различен период от време, чрез генериране на графики; Достъп до виртуалната машина на потребителя през браузър, чрез „VNC“ конзола;
  • Достъп до технически екип по поддръжка, посредством „тикет“ система от сайта;
  • Достъп до част от сайта, където Потребителят може да администрира своите плащания и да изтегли своите фактури;

Чл. 2. За съответната услуга, Потребителят се задължава да заплати на Доставчика сума в размер, съгласносъответния план, избран от Потребителя, спрямо условията за плащане в сайта.

СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.3/1/ Срокът на договорните отношения между двете страни - Доставчикът и Потребителят, се определя от срока на заявката на Потребителя за ползване на Услугата „Виртуален сървър“.

Чл.3/2/ Услугата става активна тогава, когато бъде заплатена от Потребителя и бъде активирана от Доставчика. Активирането на услугата се осъществява в срок до 24 часа от потвърждение от Неткюб на заявката.

Чл.3/3/ Услугата бива преустановена и договорът се счита за прекратен, в случай че Потребителят е в забава да заплати абонаментна такса повече от 14 календарни дни, считано от падежа на съответната фактура. В този случай Неткюб уведомява потребителя за забавата непосредствено след падежа на просрочената фактура.

ЦЕНА

Чл.4/1/ Потребителят е задължен да заплаща на Неткюб цената на предоставената услуга ежемесечно, като размерът на това задължение се определя съгласноизбрания от Потребителя план, и съгласно условията и сроковете за плащане в плана.

Чл.4/2/ Потребителят може по всяко време да направи нова заявка за допълнителни услуги, от вече предоставените му, като за цената на тази допълнителна услуга се определя съгласно цените за всяка една от добавките, намиращи се във всеки един от плановете на MyHost

Чл.4/3/ Доставчикът издава документ за извършено плащане /фактура/ към Потребителя за всяко едно извършено плащане. В случай, че Потребителят зареди пари в сметката си, Доставчикът му издава депозитна фактура, както и фактури с приспадане на стойността на Услугата заплатена с тези пари.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Чл.5 Доставчикът е длъжен:

Чл.5/1/ Да осигури Услугата „Виртуален сървър (VPS)“, според избрания от Потребителя план;

Чл.5/2/ Да предостави за ползване Услугата „Виртуален сървър (VPS)” на Потребителя, съгласно условията Чл.3/2/;

Чл.5/3/ Да осигури техническа поддръжка за Услугата „Виртуален сървър (VPS)”;

Чл.5/4/ Да осигури и даде админ панел, който Потребителя да ползва, за да администрира Услугата „Виртуален сървър (VPS)”;

Чл.5/5/ Да предостави интернет свързаност за Услугата „Виртуален сървър (VPS)”, съгласно плана, който Потребителят е избрал;

Чл.5/6/ Да осигури инсталиран софтуер за Услугата „Виртуален сървър (VPS)”, съгласно плана, който Потребителят е избрал;

Чл.5/7/ Да осигури 24/7 работеща Услуга „Виртуален сървър (VPS)” за Потребителя и да осигури максимално бързо техническа поддръжка в случай на евентуално възникнала техническа неизправност, която ограничава/препятства достъпа до Услугата;

Чл.6 Със сключването на настоящия договор, Доставчикът има следните правомощия;

Чл.6/1/ Да получава възнграждениеза Услугата, която е предоставил на Потребителя, съгласно Чл.4/1/ и от настоящия договор;

Чл.6/2/Да получава допълнително възнграждение в случай, че Потребителя желае да ползва допълнителни услуги (добавки), съгласно Чл.4/2/ от настоящия договор;

Чл.6/3/ Да предоставя допълнителни услуги (добавки), след писмено съгласие на двете страни, посреством „тикет“ системата на сайта;

Чл.6/4/ Да ограничи временно ползването на Услугата, в случай на възникнал проблем със сигурността;

Чл.6/5/ Да променя или ограничава параметрите на Услугата, в случай на възникнал проблем или промяна и профилактика на оборудването;

Чл.6/6/ Да поиска от Потребителя допълнително лични данни и легитимация от него, с цел сигурност на Услугата;

Чл.6/7/ При преценка, че Потребителят се опитва да злоупотреби с Услугата по някакъв начин, независимо дали нарушавайки закон на република България, приложимите законови разпоредби или друго, Услугата да бъде спряна временно, до изясняване на ситуацията или за постоянно;

Чл.7 Потребителят се съгласява, че Доставчикът е длъжен да предоставя следните съответни данни за Потребителя на държавните органи, във връзка със законовите им правомощия да провеждат процесуално-следствени деяния, включително, но не само:

Всякаква информация и лични данни за Потребителя, съгласно закона за защита на личните данни, включително данни за трафика. Доставчикът не е длъжен да предоставя информация на Потребителя за гореспоменатото, освен в случаите, когато законът го изисква;

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.8 Потребителят се задължава:

Чл.8/1/ Да заплаща своята Услуга в определения срок, съгласно настоящия договор и заявената услуга;

Чл.8/2/ Да използва и предоставя Услугата, спазвайки приложимите законови разпоредби;

Чл.8/3/ Да използва Услугата без да я уврежда и без това да рефлектира върху други Потребители на Услугата;

Чл.8/4/ Да използва Услугата с отдалечен достъп чрез “VNC” конзола, предоставена му от Доставчика или по друг удобен за Потребителя начин;

Чл.8/5/ Да използва Услугата да извършва дейстивия/бездействия, които могат да доведат до нарушаване на сигурността ѝ;

Чл.8/6/ Да менажира сам своята Услуга, включая инсталирането на допълнителен софтуер, преинсталация на основния софтуер и др.

Чл.9 Потребителят има следните права:

Чл.9/1/ Да използва Услугата съгласно договора.

Чл.9/2/ Да използва съпорт услугата на сайта при проблеми с Услугата, да изразява желание за добавяне на различни компоненти към Услугата и за най-различни запитвания(Услугата не включва преинсталиране и/или администриране на ОС).

Чл.9/3/ Да администрира своята Услуга по удобен за него начин.

Чл.10 Потребителят има задължение да не използва Услугата за следните цели:

Чл.10/1/ Публикуване на порнографски материали;

Чл.10/2/ Публикуване на файлове и материали, които нарушават правата на човека, съгласно законодателството;

Чл.10/3/ Всякакъв вид кибер престъпления, съгласно законодателството;

Чл.10/4/ Публикуване на информация, засягаща авторското право и всякаква други права на интелектуална собственост на трети лица;

Чл.10/5/ Криптомайнинг – Добиването на криптовалути чрез инсталирането и използването на специален за това софтуер;

Чл.11 При неспазване на задълженията от чл.10, Доставчикът има правото да преустанови Услугата по всяко едно време, без предупреждение към Потребителя, в който случай Договорът с Потребителят ще се счита за прекратен, което не освобождава Потребителя да заплати дължимите до този момент възнаграждения на Доставчика;

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.12 Договорът се прекратява:

Чл.12/1/ При изтичането на срока му;

Чл.12/2/ По взаимно съгласие между двете страни;

Чл.12/3/ При неизпълнение на задълженията по договора на една от страните по обективни причини;

Чл.12/4/ При обявяване в несъстоятелност на една от двете страни;

Чл.12/5/ При неспособност/възпрепятстване на Доставчика да предостави услугата;

Чл.12/6/ При едностранно решение на Доставчика, в случай че Услугата се използва неправомерно от Потребителя, в нарушение на приложимото законодателство яв който случай, Доставчикът не дължи обезщетение и/или уведомление до Потребителя;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл.13 Доставчикът не отговаря за каквито и да е вреди, нанесени на трети лица от Потребителя;

Чл.14 Доставчикът не е отговорен за проблеми с Услугата, причинени от спиране на интернет, случайни събития или природни бедствия и аварии и др. Подобни обстоятелства се считат за форсмажорни;

Чл.15 Прекратявайки предсрочно настоящия договор, Потребителят дължи на Доставчика възнаграждение възлизащо на оставащите суми за плащане по договора;

Чл.16 Двете страни могат да променят параметри и допълнения правят допълнение по договора, като всичко това трябва да бъде в писмена форма, със съгласието и на двете страни;

Чл.17 Всякакви спорове и неуредици по договора, за които двете страни не успеят да се отстранят, се отнасят към компетентните органи – българския съд.

Чл.18 Недействителност на някоя от разпоредбите на този договор не води до недействителност на целия договор.

Чл.19 За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Поръчвайки услуга от сайта MyHost, вие се съгласявате с правилата и общите условия за ползване.

Общи условия за услугата „Нает сървър (Dedicated Server) “.

1. Посредством общите условия се регулират отношенията между дружество „Неткюб“ ЕООД, с ЕИК‐201933296 и адрес на управление: гр.София, ул.“Черни лом“ 10, ет.5, с управител Михаел Попов, наричано за по-кратко ДОСТАВЧИК, и ползващите услугата, наричани ПОТРЕБИТЕЛИ на услуга - „Нает сървър“(Dedicated Server), наричана за краткост по-долу УСЛУГАТА.

ДАННИ НА ДОСТАВЧИКА

1. Наименование на Доставчика: „Неткюб“ ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична гр.София, ул.“Черни лом“ 10, ет.5. 56 тел.: 0883376539

3. Адрес за кореспонденция: БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1233 район р-н Сердика ул. "Черни Лом" No 10, ет. 5

4. Регистрация по ДДС: BG201933296

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

Чл.1 Чрез услугата „Нает сървър“(Dedicated Server), Доставчикът предоставя на Потребителя следните услуги:

  • Достъп до ресурси на реален сървър, включващи процесорни ядра, рам, хард дискове с опция за избиране на RAID контролер, трафик връзка, операционна система, ип-та и добавки, в зависимост от плана, който Потребителят е избрал. Ресурсите на реалния сървър могат да бъдат предоставяни от Потребителя на трети лица;
  • Достъп до панел за администриране на услугата, чрез който Потребителят може да извършва различни основни дейности на своя Нает сървър като: включване, изключване, рестартиране, преинсталиране на операционната система, администриране на добавки към сървъра, управление на обратен DNS(reverse DNS), следене на графики на сървъра в реално време; Отдалечен достъп до сървъра чрез “KVM”.
  • Достъп до технически екип по поддръжка, посредством „тикет“ система от сайта;
  • Достъп до част от сайта, където Потребителят може да администрира своите плащания и да изтегли своите фактури;

Чл. 2. За съответната услуга, Потребителят се задължава да заплати на Доставчика сума в размер, съгласно съответния план, избран от Потребителя, спрямо условията за плащане в сайта.

СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.3/1/ Срокът на договорните отношения между двете страни - Доставчикът и Потребителят, се определя от срока на заявката на Потребителя за ползване на Услугата „Нает сървър“.

Чл.3/2/ Услугата става активна тогава, когато бъде заплатена от Потребителя и бъде активирана от Доставчика. Активирането на услугата се осъщяствява в срок до 24 часа от потвърждение от Неткюб на заявката.

Чл.3/3/ Услугата бива преустановена и договорът се счита за прекратен, в случай че Потребителят е в забава да заплати абонаментна такса повече от 14 календарни дни, считано от падежа на съответната фактура. В този случай Неткюб уведомява потребителя за забавата непосредствено след падежа на просрочената фактура.

ЦЕНА

Чл.4/1/ Потребителят е задължен да заплаща на Неткюб цената на предоставената услуга ежемесечно, като размерът на това задължение се определя съгласно избрания от Потребителя план, и съгласно условията и сроковете за плащане в плана.

Чл.4/2/ Потребителят може по всяко време да направи нова заявка за допълнителни услуги, от вече предоставените му, като за цената на тази допълнителна услуга се определя съгласно цените за всяка една от добавките, намиращи се във всеки един от плановете на MyHost

Чл.4/3/ Доставчикът издава документ за извършено плащане /фактура/ към Потребителя за всяко едно извършено плащане. В случай, че Потребителят зареди пари в сметката си, Доставчикът му издава депозитна фактура, както и фактури с приспадане на стойността на Услугата заплатена с тези пари.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Чл.5 Доставчикът е длъжен:

Чл.5/1/ Да осигури Услугата „Нает сървър“, според избрания от Потребителя план;

Чл.5/2/ Да предостави за ползване Услугата „Нает сървър” на Потребителя, съгласно условията Чл.3/2/;

Чл.5/3/ Да осигури техническа поддръжка за Услугата „Нает сървър”;

Чл.5/4/ Да осигури и даде админ панел, който Потребителя да ползва, за да администрира Услугата „Нает сървър”;

Чл.5/5/ Да предостави интернет свързаност за Услугата „Нает сървър”, съгласно плана, който Потребителят е избрал;

Чл.5/6/ Да осигури инсталиран софтуер за Услугата „Нает сървър”, съгласно плана, който Потребителят е избрал;

Чл.5/7/ Да осигури 24/7 работеща Услуга „Нает сървър” за Потребителя и да осигури максимално бързо техническа поддръжка в случай на евентуално възникнала техническа неизправност, която ограничава/препятства достъпа до Услугата;

Чл.6 Със сключването на настоящия договор, Доставчикът има следните права:

Чл.6/1/ Да получава възнаграждение за Услугата, която е предоставил на Потребителя, съгласно Чл.4/1/ и от настоящия договор;

Чл.6/2/ Да получава допълнително възнаграждение в случай, че Потребителят желае да ползва допълнителни услуги (добавки), съгласно Чл.4/2/ от настоящия договор;

Чл.6/3/ Да предоставя допълнителни услуги (добавки), след писмено съгласие на двете страни, посреством „тикет“ системата на сайта;

Чл.6/4/ Да ограничи временно ползването на Услугата, в случай на възникнал проблем със сигурността;

Чл.6/5/ Да променя или ограничава параметрите на Услугата, в случай на възникнал проблем или промяна и профилактика на оборудването;

Чл.6/6/ Да поиска от Потребителя допълнително лични данни и легитимация от него, с цел сигурност на Услугата;

Чл.6/7/ При преценка, че Потребителят се опитва да злоупотреби с Услугата, независимо дали нарушава приложимите законови разпоредби или друго, Услугата да бъде спряна временно до изясняване на ситуацията или за постоянно;

Чл.7 Потребителят се съгласява, че Доставчикът е длъжен да предоставя съответни данни за Потребителя на държавните органи, във връзка със законовите им правомощия да провеждат процесуално-следствени деяния, включително, но не само:

- Всякаква информация и лични данни за Потребителя, съгласно закона за защита на личните данни, включително данни за трафика. Доставчикът не е длъжен да предоставя информация на Потребителя за гореспоменатото, освен в случите, когато законът го изисква;

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.8 Потребителят се задължава:

Чл.8/1/ Да заплаща своята Услуга в определения срок, съгласно настоящия договор и заявената услуга;

Чл.8/2/ Да използва и предоставя Услугата, спазвайки приложимите законови разпоредби;

Чл.8/3/ Да използва Услугата без да я уврежда и без това да рефлектира върху други Потребители на Услугата;

Чл.8/4/ Да използва Услугата чрез отдалечен достъп “KVM достъп”, предоставен му от Доставчика или по друг удобен за Потребителя начин;

Чл.8/5/ Да използва Услугата без да извършва дейстивия/бездейстивя, които могат да доведат до нарушава сигурността ѝ;

Чл.8/6/ Да менажира сам своята Услуга, както и да осигурява инсталирането на допълнителен софтуер, преинсталация на основния софтуер и др. необходими дейности;

Чл.9 Потребителят има следните права:

Чл.9/1/ Да използва Услугата , съгласно договора;

Чл.9/2/ Да използва съпорт услугата на сайта при проблеми с Услугата, да изразява желание за добавяне на различни компоненти към Услугата и за най-различни запитвания(Услугата не включва преинсталиране и/или администриране на ОС);

Чл.9/3/ Да администрира своята Услуга по удобен за него начин;

Чл.10 Потребителят има задължение да не използва Услугата за следните цели:

Чл.10/1/ Публикуване на порнографски материали;

Чл.10/2/ Публикуване на файлове и материали, които нарушават правата на човека, съгласно законодателството;

Чл.10/3/ Всякакъв вид кибер престъпления, съгласно законодателството;

Чл.10/4/ Публикуване на информация, засягаща авторското право и всякаква други права на интелектуална собственост на трети лица;

Чл.10/5/ Криптомайнинг – Добиването на криптовалути чрез инсталирането и използването на специален за това софтуер;

Чл.11 При неспазване на задълженията от чл.10, Доставчикът има правото да преустанови Услугата по всяко едно време без предупреждение към Потребителя, в който случай Договорът с Потребителят ще се счита за прекратен, което не освобождава Потребителя да заплати дължимите до този момент възнаграждения на Доставчика;

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.12 Договорът се прекратява:

Чл.12/1/ При изтичането на срока му;

Чл.12/2/ По взаимно съгласие между двете страни;

Чл.12/3/ При неизпълнение на задълженията по договора на една от страните по обективни причини;

Чл.12/4/ При обявяване в несъстоятелност на една от двете страни;

Чл.12/5/ При неспособност/възпрепятстване на Доставчика да предостави услугата;

Чл.12/6/ При едностранно решение на Доставчика, в случай че Услугата се използва неправомерно от Потребителя, в нарушение на приложимото законодателство, в който случай, Доставчикът не дължи обезщетение и/или уведомление до Потребителя;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл.13 Доставчикът не отговаря за каквито и да е вреди, нанесени на трети лица от Потребителя;

Чл.14 Доставчикът не е отговорен за проблеми с Услугата, причинени от спиране на интернет, случайни събития или природни бедствия и аварии и др. Подобни обстоятелства се считат за форсмажорни;

Чл.15 Прекратявайки предсрочно настоящия договор, Потребителят дължи на Доставчика възнаграждение, възлизащо на оставащите суми за плащане по договора.

Чл.16 Страните могат да променят параметри и правят допълнения по договора в писмена форма, при съгласието и на двете страни.

Чл.17 Всякакви спорове и неуредици по договора, за които двете страни не успеят да се разберат, се отнасят към компетентните органи – българския съд.

Чл.18 Недействителност на някоя от разпоредбите на този договор не води до недействителност на целия договор.

Чл.19 За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Свържете се с нас

„Ако ни пишете ще отговорим“ – първият “пробивен” маркетинг слогън, който Мишо – софтуер инженер – предложи. Оказа се и причината, поради която Мишо вече се занимава единствено и само със софтуерно инженерство...

warning Внимание! Example Text!
Този уебсайт използва бисквитки

Използваме бисквитки, за да подобрим потребителското изживяване.

Тези бисквитки са необходими за основната функционалност на уебсайта.

Използват се за предоставяне на реклами, които са по-подходящи за вас.

Затвори
Настройки